Project Description

EM4

Back Row: Yaqing Huang, Ying Wu, Lydia Sun

2nd Row: Frances Maihi (Teacher), Qiang Li, Jianzhong Liu, Hongjian Wang, Junming Chang, He Su, Arlene Weinberg (Teacher)

Front Row: Wenzhen Lu, Jihong Liu, Bianqing Li, Annie Jiao, Lina Lin, Yuzhu You

Absent: Deru Fu, Hong Sui