Project Description

EM5

Back Row: Maria Mao, Aying Suo

2nd Row: Ruilin Wang, Hongwei Wei, Yuechang Liu, Jason Wang, Trisha Friel (Teacher)

Front Row: Shihua Lu, Fanhua Kong, Chunrong Wang, Bao Zhu Tian, Li Jiang

Absent: Yong Chen, Yan Ou, Xiuyun Zhang, Julia Zhu